Welkom in groep 4

In groep 4 wordt een fundament gelegd, waarop in de hogere groepen wordt voortgebouwd. Qua lesstof is groep 4 een voortzetting en uitbreiding, maar ook veel herhaling, van groep 3.

Technisch lezen en begrijpend lezen

 

Er wordt verder gebouwd aan de leesvaardigheid. De zinnen worden langer en de woorden worden ingewikkelder, waardoor er langere verhalen gelezen kunnen worden.

Ging het in groep 3 nog voornamelijk om het leesproces (het zogeheten technisch lezen), in groep 4 komt er ook aandacht voor het begrijpen van de teksten (begrijpend lezen).

                                      

Spellen    

In groep 4 wordt spelling steeds belangrijker. In groep 3 begon het spellingonderwijs met het aanleren van ‘klankzuivere’ woorden of ‘luisterwoorden’: dat zijn woorden die je net zo schrijft als je ze uitspreekt: kaas, raam, dop.

Lastiger wordt het bij woorden die niet klankzuiver zijn. Peer klinkt bijvoorbeeld als pir en mooi klinkt als mooj. Waarom schrijf je lopen en niet loopen? En dan zijn er nog die woorden waarvan je gewoon moet weten hoe je ze schrijft: woorden met ei/ij, au/ou, s/z, ch/g.

 

Taal en lezen

 • Lezen: AVI-E4, instructieve teksten (zoals een recept), naslagwerken, alfabet
 • Schrijven: Aan elkaar, hoofdletters
 • Stellen: korte (functionele) tekstjes
 • Spreken/luisteren: deelnemen aan gesprekken, meningen herkennen
 • Spelling: Woorden op –nk, -uw, -eeuw, -ieuw, -aai, -ooi, -oei; medeklinkerclusters als schr-, -mst, -cht; gebruik ei/ij, au/ou, c/k, g/ch; stomme e, open/gesloten lettergrepen (lopen/loop), gebruik hoofdletters, punt, vraagteken, uitroepteken
 • Woordenschat: Kennis van de wereld uitbreiden

Rekenen

 • Automatiseren t/m 20
 • +/- t/m 100
 • Getalbegrip: inzicht in getallenstructuur t/m 100
 • Inzicht: in x en : (verhaaltjessommen)
 • Meten: inzicht in centimeter, meter, kilometer
 • Klokkijken: kwartieren, kennismaking digitale klok
 • Kalender: dagen en datums
 • Inzicht en strategieën voor de tafels van 1 t/m 5 en 10, eerst het begrip, dan pas automatiseren

Wereldoriëntatie

De buitenwereld wordt belangrijker

In groep 4 krijgen de leerlingen nog geen geschiedenis of aardrijkskunde als apart vak. Toch wordt er gestructureerder aan de slag gegaan met wereldoriëntatie. Ter voorbereiding op de hogere groepen, waarin deze vakken een belangrijke plaats innemen.

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling

 • Ontdekken van de eigen mogelijkheden, kenmerken, wensen, gevoelens, beperkingen en voorkeuren
 • Oorzaken van conflicten doorgronden: tegenstellingen in belangen, opvattingen en gevoelens
 • Inleven in gevoelens, wensen en opvattingen van anderen
 • Gelijktijdige deelname aan verschillende groepen met verschillende rollen