Welkom in groep 7

In groep 7 worden de leerlingen steeds meer voorbereid op de overstap naar het voortgezet onderwijs. Voor deze overstap werken de leerlingen doelgericht aan een stevige basis. Niet alleen op het gebied van rekenen en taal, maar ook op sociaal-emotioneel gebied.

Naast het vergroten van kennis van de wereld is er ruim aandacht voor het (verder) ontwikkelen van eigen interesses en talenten. Hieronder leest u hoe wij dit doen.

 

De vakken

In groep 7 besteden we iedere dag aandacht aan rekenen, taal ( begrijpend lezen, woordenschat, taalbeschouwing en spelling) en sociale vaardigheden. Daarnaast besteden wij wekelijks aandacht aan wereldoriëntatie, studievaardigheden, Engels en gym.

 

Doelgericht leren

Op De Triangel staan de leerdoelen centraal. Deze worden heel concreet gemaakt voor de leerlingen. In groep 7 wordt aan het begin van een thema en het begin van de les aandacht besteed aan de doelen die op dat moment centraal staan, zodat leerlingen precies weten wat zij die periode of les gaan leren. Deze doelen blijven de gehele periode zichtbaar op het doelenbord in de klas, zodat de leerlingen ieder moment terug kunnen kijken naar het doel van de les. De leerlingen houden de gehele periode, onder begeleiding van de leerkracht, zelf bij welke doelen zij nog lastig vinden en waar zij nog aan gaan werken. Samen met de leerkracht bepalen de leerlingen welke stappen nodig zijn om een leerdoel te behalen, dit noemen wij ook van de ‘stappen naar succes’. De leerlingen leren gedurende het jaar om hier steeds meer eigen verantwoordelijkheid in te nemen.

 

Huiswerk

In de hoogste groepen van de Triangel krijgt het leren plannen en verantwoordelijkheid nemen een steeds grotere rol. Dat gebeurt onder andere door het inplannen en maken van huiswerk. In groep 7 krijgen de leerlingen wekelijks voor verschillende vakken huiswerk mee. Bij het plannen wordt gebruik gemaakt van een agenda of kalendermapje.

 

Kanjertraining/Meerdaagse

Op de Triangel wordt er gewerkt met de sociaal-emotionele methode Kanjertraining en wordt de kinderen geleerd om respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan. In groep 7 is er extra aandacht voor de onderwerpen sociale media, kritiek geven en ontvangen, zelfbeheersing, roddelen/zeuren/praten en omgaan met groepsdruk.

 

Loopbaanleren (LOB)

Met loopbaanleren helpen we leerlingen om kansrijke keuzes te maken voor hun toekomst. We sturen ze niet, maar laten zien wat mogelijk is, zodat zij hun talenten en vaardigheden zo goed mogelijk tot hun recht kunnen laten komen. Dit doen we door middel van lessen waarbij leerlingen zelfinzicht ontwikkelen, ontdekken wat hun interesses zijn en leren over verschillende beroepsgroepen. Daarbij volgen de leerlingen in groep 7 een Bliksemstage. Dat is een korte, krachtige kennismaking met een aantal beroepen. De leerlingen doen een dagdeel echt ervaring op door middel van praktische opdrachten. Ze ervaren op deze manier of ze een bepaald beroep leuk vinden of niet en of ze er goed in zijn. Ook ouders worden betrokken bij het loopbaanleren door middel van verschillende ouderbijeenkomsten.

 

CEC

Op donderdagmiddag verzorgen verschillende vakdocenten lessen cultuureducatie (CEC) en sportklassen. De leerlingen geven vooraf aan welke disciplines (lessen) hun interesse wekt, waarna wij hen indelen in groepen. Een les van een discipline duurt 45 min., wat betekent dat onze leerlingen op een donderdagmiddag meedoen aan twee verschillende disciplines. Na een half schooljaar, wisselen de leerlingen van discipline.

 

Voorlopig advies Leerlingen krijgen in groep 7 een voorlopig schooladvies. Wij proberen door middel van loopbaan oriëntatie en begeleiding (LOB) de leerlingen voor te bereiden op het maken van een keuze met betrekking tot het voortgezet onderwijs.