Absentie en verlof

Het kan gebeuren dat een leerling kan één of meerdere dagen afwezig is. Dit kan zijn door bijvoorbeeld:

 1. Ziekte
 2. Een bezoek aan een arts, specialist, e.d.
 3. Verlof of vrijstelling, door ouders gemeld en met toestemming van school. Hieronder valt ook langdurig ziek zijn. 

Als dit door ouders is gemeld volgens de geldende afspraken, is er sprake van geoorloofde verzuim. De meest recente afspraken over absentie zijn te vinden in de schoolgids. Hieronder vindt u de belangrijkste regels nogmaals:

 

 • Ziekmelding
  Ouders informeren school voor half negen telefonisch of via de app. 
 • Bezoek aan arts, specialist, e.d.
  Ouders informeren de groepsleerkracht. Indien een leerling hiervoor zelfstandig naar huis moet, wordt dit door ouders schriftelijk doorgegeven aan de leerkracht. 
 • Verlof of vrijstelling
  In overleg met school worden er afspraken gemaakt. Hierbij moet de Leerplichtwet door alle partijen in acht genomen worden.


Verlof aanvragen

Het kan zijn dat u vanwege bijzondere omstandigheden verlof wilt aanvragen. Verzoeken voor vakanties of vrije dagen buiten de reguliere schoolvakanties mogen wij slechts bij grote uitzondering toestaan. Alle kinderen dienen gedurende lestijd op school te zijn. De wet op Leerplicht is opgesteld om dit te waarborgen. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken:

 1. U kunt door uw werk niet in de schoolvakantie met uw kind op vakantie

U kun dan verlof aanvragen bij de directie. Uw kind kan alleen vrij krijgen als:

 • u kunt aantonen dat u door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt;
 • het verlof niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie valt;
 • het gaat om een gezinsvakantie, die niet langer duurt dan 10 schooldagen;
 • u onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s loopt als u op vakantie gaat gedurende een schoolvakantie.
 • Let op: U kunt deze aanvraag slechts 1 keer per schooljaar doen.

>> Wilt u dit verlof aanvragen? Gebruik dit formulier.

 1. Er is sprake van een religieuze feestdag

De uitzondering in de Leerplichtwet in verband met religieuze feestdagen, geldt voor alle geloofsovertuigingen en alle stromingen daarbinnen. Dat geldt ook voor christelijke stromingen waarbij Pasen en Pinksteren op andere dagen vallen dan de nationale feestdagen.

Let op: deze uitzondering geldt alleen voor evenementen van religieuze aard. Herdenkingen van historische/culturele gebeurtenissen vormen geen basis voor tijdelijke vrijstelling. Behalve als ze zijn opgenomen in de Nederlandse nationale feestdagen. Neem bij twijfel contact op met school.

>> Wilt u dit verlof aanvragen? Gebruik dit formulier.

 1. Er is sprake van een bijzondere omstandigheid

In de volgende gevallen kunt u verlof aanvragen:

 • Verhuizing
 • Voor het voldoen van wettelijke verplichtingen, zover dit niet buiten de schooltijden kan
 • Huwelijk van een bloedverwant (t/m 3e graad)
 • Levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloedverwant t/m 3e graad
 • Overlijden bloedverwant t/m 4e graad
 • Ambts- of huwelijksjubileum van ouders of grootouders

>> Wilt u dit verlof aanvragen? Gebruik dan dit formulier. Het formulier moet volledig ingevuld en met de juiste bewijsstukken ingediend worden bij de directie.

 

Ongeoorloofd afwezig

Er kan ook sprake zijn van ongeoorloofd verzuim. Voorbeelden hiervan zijn:  

 1. Ziekte, maar deze is door ouders niet aan school gemeld volgens geldende afspraken
 2. Een bezoek aan een arts, specialist, e.d., maar deze is door ouders niet gemeld aan school volgens geldende afspraken
 3. Te laat komen
 4. Luxe verzuim, zoals eerder of buiten de schooltijden op vakantie gaan, zonder toestemming 

Leerplicht

De school is verplicht om zich aan de Leerplichtwet te houden. Dit betekent dat wij ongeoorloofd verzuim of een twijfelachtige ziekmelding door moeten geven aan Leerplicht Rotterdam. Mocht hier sprake van zijn, zullen wij u informeren.